Tuesday, October 19, 2010

Panalangin

Aming mahal na Ama,

Sa pag-alis ni bagyong Juan, marami sa aming buhay ang nasira at nawala. Nilipad ng hangin ang aming tirahan, nasira ng bagyo ang aming kabuhayan. Higit sa ano pa man, nagpapasalamat kami at hindi Mo kami pinabayaan.

Alam naming nandiyan lamang Kayo upang aming makapitan sa oras ng kagipitan. Bawat bagyo na dumaan sa aming buhay ay nagpapatibay sa aming pagkatao. Higit kami nitong pinapatapang. Kapag nalagpasan namin ang isang malaking unos, ang mga susunod na pagsubok ay higit naming kakakayanin.

Ang Inyong gabay at pagmamahal ay mas lalo naming nararamdaman sa mga ganitong pagkakataon. Sa pag-alis ng isang bagyo, agad itong may kasunod. Ngunit alam naming darating ang panahong sisilay din ang bagong araw hatid ay bagong simula para sa aming lahat.

Itinataas po namin sa Inyo ang lahat ng ito, sa ngalan ng Ama,

Amen.

No comments: